Ένα παιδί μπορεί να πάει δωρεάν κατασκήνωση με δύο τρόπους, είτε μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ για ανέργους και χαμηλόμισθους, είτε μέσω κάποιου ασφαλιστικού ταμείου. Μάθετε λεπτομερώς τις προϋποθέσεις παρακάτω.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΜΕΣΩ ΔΥΠΑ

ΔΥΠΑ 2023 – ΟΔΗΓΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  ΔΕΥΤΕΡΑ 22/5/23 & ΩΡΑ 10:00  έως ΣΑΒΒΑΤΟ 27/5/23 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο www.dypa.gov.gr  με τον κλειδάριθμo του εκάστοτε δικαιούχου ή τους κωδικούς του από το TAXIS.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ωφελουμένων τέκνων ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ) τέκνων που:
1.    είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ή
2.    ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγούμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή 
3.    είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3)μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
    Για τις κατηγορίες δικαιούχων (1) και (2) και για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων ανέργων μέχρι δώδεκα (12) μήνες στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας (3) δικαιούχων, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του προηγούμενου του έτους υλοποίησης του προγράμματος, φορολογικού έτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000,00€.
    Για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων άνω των δώδεκα (12) μηνών στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας (3) δικαιούχων, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του προηγούμενου του έτους υλοποίησης του προγράμματος, φορολογικού έτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει, βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 5006/2022 (Α’ 239).
   Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (1, 2 & 3) στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη η σχετική φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΑΑΔΕ προθεσμίες, θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους βάσει της σχετικής φορολογικής δήλωσης. 
    Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων έως τις 27.05.2023 και ώρα 23:59, οπότε θα παραμείνει ανοικτή για όλα τα ψηφία ΑΦΜ, ως εξής:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1,2    22.05.2023
3,4    23.05.2023
5,6    24.05.2023
7,8    25.05.2023
9,0    26.05.2023
ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑ    27.05.2023

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Είναι τα παιδιά ηλικίας από 01/01/2007 έως 14/06/2017


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Δικαιούχος  θα πρέπει να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ως ωφελούμενα παιδιά που προέρχονται από διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου ή λύση ή ακύρωση του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπή της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, και δεν ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, επειδή αυτή ανατέθηκε στον άλλο γονέα δια συμφωνητικού ή δικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρ. 1514 ΑΚ, απαιτείται επισύναψη:
 - Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και
 - Βεβαίωσης ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών. 
Όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού, δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού, απαιτείται, ωστόσο, να δηλωθεί σχετικά στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής η από κοινού άσκηση αυτής.

2. Όταν πρόκειται για δικαιούχους πατέρες που υποβάλλουν αίτηση για ωφελούμενα αναγνωρισμένα παιδιά εκτός γάμου, απαιτείται η επισύναψη: 
- Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 της μητέρας, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής της ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών της στο πρόγραμμα και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και
 - Βεβαίωσης ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών. 
Στην περίπτωση που ο πατέρας ασκεί από κοινού με τη μητέρα τη γονική μέριμνα δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού, απαιτείται, ωστόσο, να το δηλώσει σχετικά στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του

3. Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι φυσικοί ή θετοί γονείς των παιδιών, αλλά τρίτα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια/ επιτροπεία αυτών, απαιτείται η επισύναψη:
- Eπίσημου δικαιολογητικού από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας/επιτροπείας και 
- Βεβαίωσης ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών

4. Όταν για τους δικαιούχους δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να ληφθούν ηλεκτρονικά στοιχεία για την οικογενειακή τους κατάσταση, απαιτείται η επισύναψη:

- Βεβαίωσης ΑΜΚΑ των παιδιών κα
Παραστατικού βεβαίωσης της γονεϊκής σχέσης (π.χ για περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών το παραστατικό μπορεί να είναι άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή και αυτοτελής Άδεια διαμονής μελών πολίτη τρίτης χώρας κ.λπ)

Μονογονεϊκότητα
 Η μονογονεϊκότητα εξακριβώνεται από τα δικαιολογητικά που οι δικαιούχοι προσκομίζουν στην αίτησή τους, οπότε απαιτείται η επισύναψη: 
-Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή και 
- Πιστοποιητικού άσκησης γονικής μέριμνας αποκλειστικά από τον αιτούντα γονέα.


TIPS

** ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

-    Στην προσθήκη των παιδιών στο σημείο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ ο δικαιούχος  θα πρέπει να επιλέξει ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

ΝΑΙ: Για το παιδί που θα πάει κατασκήνωση
ΟΧΙ: Για παιδιά που δεν δικαιούνται κατασκήνωση λόγω ηλικίας  ή δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την επιταγή.

*** Όσα παιδιά δηλωθούν ωφελούμενα και δεν πάνε κατασκήνωση, δηλαδή δεν χρησιμοποιηθεί η επιταγή τους, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!


-    Ο αριθμός ΕΦΚΑ  είναι ο Α.Μ.Α (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) και αν κάποιος είναι άνεργος και δεν έχει εργαστεί ποτέ μπορεί να βάλει τον αριθμό 0.

ΠΡΟΣΟΧΗ στην σωστή συμπλήρωση των στοιχείων των παιδιών και κυρίως των ΑΜΚΑ. Είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος απόρριψης.
 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Όσοι γονείς είναι ασφαλισμένοι ή εργάζονται στα παρακάτω ασφαλιστικά ταμεία μπορούν τα παιδιά τους να συμμετέχουν δωρεάν για 15 μέρες στην κατασκήνωση. Μπορούν δηλαδή να επιλέξουν μία από τις περιόδους μας:

Α' 23/6-7/7, Β' 7/7-21/7, Γ 21/7-4/8, Δ' 4/8-18/8, Ε 18/8-1/9

Η διαδικασία είναι η εξής:

Ενημερώνεστε από το ταμείο σας αν πληρείται τις προϋποθέσεις για να κάνετε τα χαρτιά σας για δωρεάν κατασκήνωση. Επικοινωνείτε με τη γραμματεία της κατασκήνωσης και κάνετε κράτηση θέσης για την περίοδο που επιθυμείτε. Ενημερώνεστε από το ταμείο σας ή από τα site και fb της κατασκήνωσης για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πρέπει να καταθέσετε κάποια δικαιολογητικά στο ταμείο σας, για να σας εκδώσουν την κάρτα κατασκηνωτή. Χωρίς αυτό το χαρτί το παιδί δεν μπορεί να συμμετέχει δωρεάν στην κατασκήνωση.

 

Σε περίπτωση που δεν προλάβετε τις ημερομηνίες εγγραφής στο ταμείο σας και είστε εκπρόθεσμοι η κατασκήνωση δεν φέρει καμία ευθύνη και ακυρώνετε η κράτηση που κάνατε.

Στη συνέχεια, αφού έχετε τελειώσει τη διαδικασία με το ταμείο σας και έχετε εγκριθεί, καλείτε πάλι στην κατασκήνωση για επιβεβαίωση της θέσης.

Προσοχή το χαρτί πρέπει να το έχει η γραμματεία την πρώτη μέρα έναρξης της περιόδου υπογεγραμμένο από τον ασφαλισμένο γονέα.

Τα ασφαλιστικά ταμεία που παρέχουν δωρεάν κατασκήνωση είναι τα παρακάτω:

 • ΑΔΜΗΕ – ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ
 • Ε.Υ.Α.Θ.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • ΕΟΠΥΥ (ΜΟΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
 • ΕΟΤ
 • ΕΤΕΑ (ΜΟΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
 • ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ (Μικρή Συμμετοχή Γονέα)
 • ΟΑΕΔ (ΜΟΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
 • ΟΑΣΘ
 • ΟΛΘ
 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
 • Γ.Ε.Σ.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΚΑ:

 • ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 • ΟΑΕΕ (ΜΟΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
 • ΟΓΑ (ΜΟΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
 • ΤΑΝΠΥ (ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ)
 • ΤΑΠΕΜ (ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ)
 • ΤΑΠΟΤΕ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ)
 • ΤΑΣ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ)
 • ΤΑΞΥ (ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)
 • ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 • ΤΣΑΥ (ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ)
 • ΤΣΜΕΔΕ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 • ΤΥΔΚΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 • ΙΚΑ (ΜΟΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)